Jeugdbeleid

Sportieve doelstelling
Het jeugdbeleid is er op gericht onze jeugdspelers de nodige kansen te bieden om zich volop te ontwikkelen op ‘sportief voetbalgebied’. Het aanzetten van kinderen tot voetbal in clubverband draagt bij tot zowel de gezondheid als tot sociale vaardigheden. Hierbij staat het jeugdlid centraal en wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke wisselwerking tussen trainer, ploegafgevaardigde, ouders en bestuur in de ontwikkeling van het jeugdlid op fysiek, mentaal en sociaal vlak. De hoofddoelstelling daarbij is de deelname van jeugdploegen in competitief verband. Dit met aandacht voor de voetbalvaardigheden van elk jeugdlid, waarbij de club zowel aan gewestelijke als provinciale competities deelneemt. Dit met de ambitie om eigen jeugdspelers te kunnen laten doorstromen in het eerste elftal van de eigen club of clubs hogerop. De drijfveer is het overbrengen en creëren van
voetbalplezier.

Basisvisie
Dat voetbal een ontzettend leuk en spannend spel is blijkt uit de wereldwijde populariteit ervan. Een van de leuke facetten in het voetbal is de collectiviteit. Een collectiviteit die niet gebonden is. Samen met vrienden, klasgenoten en voetbalkameraden in dezelfde ploeg spelen en trainen. Hierbij ontstaat over de opeenvolgende voetbalseizoenen een ontwikkelingstraject op voetbaltechnisch en spelinzichtelijk gebied. Toch zijn er momenten waarop de ene meer vorderingen maakt dan de andere, of waarbij er sommigen meer getalenteerd zijn. Daarom is het belangrijk elk jeugdlid kansen te bieden, waarbij de ervaring leert dat homogene groepen meer voetbalrendement geven. De groepvorming wordt, tevens in acht genomen de logistieke mogelijkheden van de club, hieraan
aangepast en kan dus veranderen, zij het met aandacht voor de ‘ploeggeest’ en het ‘samenspel’.
Als deel van een kwaliteitsvolle voetbalvorming is er nood aan infrastructurele omkadering, een team van enthousiaste, ervaren – veelal gediplomeerde – trainers, een krachtdadig jeugdbestuur, een sportieve cel met visie op spel- en opleidingsmethodiek, en nog zo veel meer … . Vanuit het clubbestuur wordt deze ondersteuning zo optimaal mogelijk geboden en wordt hieraan steeds verder gewerkt.

Naast het sportieve luik willen we onze jeugdleden ook teamgeest en clubsfeer bieden. Een goede clubsfeer vormt een aantrekkingspool voor ouders, spelers en begeleiders. Om dit te stimuleren trainen onze jongeren per leeftijdscategorie, en worden thuiswedstrijden georganiseerd zodat ploegen van dezelfde leeftijdscategorie samen of kort na elkaar spelen. Ook zijn er de vele initiatieven van de cel ‘evenementen’ binnen het jeugdbestuur. Maar eerlijk is eerlijk, ‘groepssfeer’ is het werk en het resultaat van ons allen!
Met velen samen in een dynamisch clubgebeuren, maakt dat er ook nood is aan duidelijke
afspraken. Deze zijn vastgelegd in het intern (of huishoudelijk) reglement van onze club (zie verderop). Tevens onderschrijft de club het FIFA fairplay charter, de Panathlon
verklaring over ethiek in de jeugdsport en de 10 geboden van de jeugdtrainer.

Organisatie jeugdwerking
De jeugdwerking vind je terug in alle geledingen van KVE Drongen (zie organigram):

Jeugdbestuur: ziet toe op het geheel van de jeugdwerking en is vertegenwoordigd in de RvB, Dagelijks Bestuur en in diverse cellen.
Sportieve cel – afdeling jeugd, die instaat voor de sportieve jeugdwerking in interactie met het sportief beleid van de club.
Uitvoerende cellen die zich actief voor de jeugdwerking inzetten, bij het organiseren van evenementen, het beheer van de velden & kleedkamers, het zoeken van sponsoring,
financieel beheer, etc.
Dagelijks bestuur, dat de jeugdwerking mee behartigt.

Advertentie
%d bloggers liken dit: