Intern Reglement

Algemeen


Het intern reglement (huishoudelijk reglement) met betrekking tot de jeugd, is bedoeld voor de jeugdleden, de ouders en andere betrokkenen.
Elk jeugdlid en zijn/haar ouders of voogd verbinden zich ertoe het intern reglement na te leven en eventuele problemen via de trainer, ploegafgevaardigde of jeugdcoördinator te melden. Diegenen die om een gegronde reden een bepaald punt van het reglement niet kunnen naleven, kunnen, na gemotiveerd voorleggen aan de jeugdcoördinator, een passende afwijking bekomen. Het jeugdbestuur kan bij bewuste, zwaarwichtige of herhaaldelijke inbreuken, een jeugdlid uit het clubbestand verwijderen.

Afspraken en regels

 1. Het spreekt vanzelf, dat de omgang tussen ieder lid van de club moet gebeuren op een beleefde en fatsoenlijke manier, zowel wat taal als gedrag betreft. Naar anderen toe (trainer, scheidsrechter en ouders, ook van de tegenpartij) eisen wij dezelfde gedragscode.
 2. De spelers groeten hun trainer en eventuele medewerkers voor en na de activiteit op een gepaste wijze.
 3. Wees tijdig en goed uitgerust op alle afspraken door de trainer gemaakt. Ouders en spelers houden zich steeds aan de gemaakte afspraken en tijdstippen, en verwittigen tijdig bij onvoorziene omstandigheden.
 4. Iedere speler blijft voor de training in de kleedkamer tot de trainer hem komt halen voor de oefensessie. De ouders wordt verzocht kledij mee te geven aangepast aan de weersomstandigheden.
 5. In de kleedkamer en tijdens de trainingen wordt met aandacht geluisterd naar de coaches. Er wordt niet geduwd of gepest. Ongeoorloofd gedrag wordt steeds gemeld aan de ouders.
 6. Buiten de trainingsuren en buiten toezicht van de trainer wordt er geen gebruik gemaakt van trainingsmateriaal. De ballen worden op de daartoe voorziene plaats gelegd. Voor de spelers onderbouw is dit in de kliko’s in de container aan terrein 4. Voor de spelers middenbouw en bovenbouw in de opbergkasten in de gang van de kleedkamer. De bal wordt tijdens de verplaatsing van gang naar terrein en omgekeerd in de hand gehouden. Er wordt geenszins gegooid of
  gevoetbald in de gang!
 7. Men zal de trainer steeds VOORAF verwittigen indien men niet aanwezig kan zijn op training of wedstrijd (liefst zo vlug mogelijk). In het geval van ziekte wordt de duur van de afwezigheid opgegeven. Niet-gemelde afwezigheden hebben een impact op de spel- en trainingsschema’s voorzien door de trainer en ondermijnen het spelplezier. Niet-gemelde afwezigheden kunnen
  aanleiding geven tot een forfait van de ploeg, met de nodige gevolgen voor de aanwezige spelers en een boete te betalen door de club.
 8. Indien een speler niet aanwezig kan zijn op de laatste training voor een wedstrijd, neemt hij zelf contact op met de trainer om te weten of men al dan niet moet spelen.
 9. Bij veelvuldige afwezigheid of laat komen, wordt een verslag opgemaakt, en voorgelegd aan de sportieve cel jeugd.
 10. De trainer mag in geen geval, noch door de ouders, noch door de afgevaardigde, beïnvloed worden in verband met opleidingsstrategie, evaluatie, enz. De trainer is gebonden aan gedragsregels en sportieve afspraken zoals vastgelegd in de sportieve cel.
 11. Het dragen van armbanden, uurwerken, kettingen, oorringen en piercings tijdens wedstrijden en trainingen is door het bondsreglement verboden.
 12. Tijdens de wedstrijden mag er enkel gespeeld worden in de uitrusting die door de club ter beschikking wordt gesteld.
 13. Tijdens de wedstrijden (en trainingen) is het dragen van beenbeschermers en voetbalschoenen met aangepaste noppen verplicht voor veldvoetbal. Op het kunstgras zijn enkel voetbalschoenen met korte plastieken noppen toegelaten! Op verzoek van de trainer kan het zijn dat loopoefeningen met loopschoenen dienen te gebeuren. In het geval van zaalvoetbal zijn beenbeschermers en
  voetbalschoenen met noppen verboden.
 14. Voetbalschoenen dienen voor de training en wedstrijd steeds proper te zijn. Voetbalschoenen moeten uitgedaan worden bij het binnengaan van de gang van de kleedkamers (na einde van training of wedstrijd) en kunnen buiten proper gemaakt worden op de daartoe voorziene plek!
  Voetbalschoenen zijn ten allen tijde verboden in de cafetaria.
 15. In principe doucht elke speler zich na elke training en wedstrijd. Uitzonderingen worden toegestaan in geval van tijdsgebrek. Trainers zien erop toe dat dit uitzonderingen blijven. Badslippers zijn om hygiënische redenen verplicht.
 16. De kleedkamers, het voetbalveld, kantine en materiaalkamer worden steeds netjes achtergelaten. Blikjes, plastic flesjes en ander vuilnis moeten in de voorziene vuilnistonnen gedeponeerd worden. Glazen flesjes worden steeds terug in de kantine gebracht. Een spelers beurtrol is van toepassing voor reiniging van de kleedkamers na gebruik.
 17. Het gebruik van de verplaatsbare doelen gebeurt onder toezicht van de trainer of afgevaardigde, waarbij de doelen worden vastgezet. Doelen (vaste of verplaatsbare) dienen enkel om ballen tegen te houden en zijn GEEN klimrekken. Doelen worden gedragen en niet gesleept langs de grond.
 18. Iedere speler brengt zijn identiteitskaart mee naar de wedstrijden. Indien men dit niet kan voorleggen, zal de betrokken persoon niet deelnemen aan de wedstrijd (vanaf U15 wordt hier door KBVB scheidsrechters strikt op toegezien).
 19. Wanneer bij een kwetsuur, door een dokter een ongevallenformulier werd ingevuld, kan men pas opnieuw spelen of trainen als er een attest van genezing is binnengebracht bij de GC (Patrick Van Leirberghe) en dit via uw trainer. Vooraleer je terug bij de spelersgroep aansluit zal je, blessurepreventief, eerst revalidatietraining volgen.
 20. Spelers die door een andere club worden aangesproken om met hen te trainen of een wedstrijd te spelen moeten een schriftelijke toelating hebben. Dit kan aangevraagd worden via de jeugdcoördinator(en).
 21. Enkel de spelers en begeleiders (trainers en afgevaardigden) die op het wedstrijdformulier zijn ingeschreven mogen het voetbalterrein betreden.
 22. Adres-, telefoon en e-mail wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgeven aan de trainer en aan de secretaris van KVE Drongen.
 23. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is ten strengste verboden.
 24. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden (voor de jeugdleden: ouders worden hierover ingelicht). Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden toe: gebruik een positief en beleefd taalgebruik en behandel iedereen respectvol (dus ook de scheidsrechters!). Ouders van jeugdspelers worden met aandrang gevraagd om op een positieve
  manier voor alle jeugdspelers te supporteren.
 25. De spelers beoefenen hun sport op een positieve en gezonde agressieve manier.
  Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van de training of wedstrijd.
 26. Het bezitten, gebruiken of verhandelen van drugs is verboden. Overtreders worden onmiddellijk uitgesloten.
 27. Tot en met de postformatie/jong beloften wordt op de campus niet gerookt of alcohol gedronken vóór, tijdens of na de trainingen en wedstrijden.
 28. Het is voor iedereen ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en kantine. Trainers en afgevaardigden geven steeds het goede voorbeeld en roken niet op en nabij het veld.
 29. Iedereen betrokken bij het clubgebeuren, respecteert de integriteit van de club en draagt bij tot een positieve werking en clubsfeer.
 30. Onze terreinen zijn volledig omheint en alle hekjes zijn gesloten bij het beëindigen van activiteiten op de club. Het zich ongevraagd toegang verschaffen tot de terreinen buiten de openingstijden van de club, zal aanzien worden als inbraak. De politie zal dus ook steeds hiervan verwittigd worden.

Advertentie
%d bloggers liken dit: